Miljömål

Det finns nationella och regionala miljömål i Sverige. Vi når ett antal av dessa genom vårt ekologiska jordbruk.

Nationella miljökvalitetsmål som vi uppfyller är:

Begränsad klimatpåverkan genom att vi bevarar den biologiska mångfalden med hjälp av att vi planterar marktäckande grödor mellan raderna, plantera in träd av andra arter, sätter upp fågelholkar för att locka fåglar som äter skadeinsekter.

Vi arbetar med att gynna nyttodjur så som fåglar eller andra insekter som äter skadeinsekter vilket är grundläggande i ekologiska odlingar och därför sätter vi upp insektshotell, odlar värdväxter runt odlingarna och ser till att det alltid finns blommande växter i och omkring odlingen. Träden vi planterar bidrar till minskad koldioxidbelastning. Vår livsmedelsproduktion av ekologiska äpplen säkerställs genom dessa åtgärder. Vi bidrar till en hållbar utveckling i odlingen genom att vi samarbetar med naturen.

Rikt odlingslandskap genom att vi bevarar den biologiska mångfalden, har bikupor, insektshotell, blomsterremsor. Betande djur, får och hästar och ska även ha mobila hönshus i odlingen.

Grundvatten av god kvalitet genom att vi bedriver en ekologisk odling där kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna.

Bara naturlig försurning genom att vi minska på transporterna till och från odlingen genom att investera i egen sortering och kyllagring av frukten.

Ingen övergödning genom att vi bara använder naturlig gödsel från ekologiska höns och vi sprider inte ut mer än odlingen kan ta hand om.

Griftfri miljö genom att förekomsten av ämnen i vår odling som hotar människors hälsa eller den biologiska mångfalden inte får användas.

Ett rikt växt-och djurliv genom att vi planterar blomsterremsor, har bikpor, insektshotell och inte sprutar mot skadeinsekterna utan vi gynnar deras naturliga fienden istället. Det är avgörande för att ekosystem som ska fungera att göra nytta så att pollinerarna pollinera våra grödor. Utan många olika arter med sina särskilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster.

Levande sjöar och vattendrag genom att vi har en ekologisk odling där ingen övergödning förekommer och att vi har vattenbesparande åtgärder i odlingen genom tidsinställda bevattningssystem.

De regionala miljömålen som vi uppnår är:

Ett rikt odlinglandskap genom att vi investerar i bikupor och permanenta blomsterremsor och kvävefixerand växter och buskar.

Giftfri miljö samma som för de nationella målen.

Bidrar till energieffektivitet genom att vi utnyttjar solenergi med våra solceller och solfångare och att i de nya investeringar som vi ska göra vad gäller kylanläggningar kommer vi investera i kylar med frikylning vintertid. I övrigt ska all belysning på gården som inte redan är utbytt bytas ut till LED.