KRAV

[column-half-1]I Sverige används KRAV-märkningen för att certifiera ekologisk mat. Det är en märkning som visar att varan/produkten är ekologiskt framtagen och att producenten följer de regler som finns. Ofta är varorna inpackade och tydligt märkta. Då de ligger lösa i grönsaksdiskarna ska det vara på en avskild plats och namnet på den KRAV-certifierade producenten ska klart och tydligt anges intill varorna. Annars kan du själv kontrollera att en lantbrukare är ekologisk på KRAV:s hemsida eller få tips om aktörer som är det.

KRAV loggaFör att grönsaker och frukt ska få KRAV-märkas, får ingen konstgödsel användas i odlingsprocessen. Vid djurhållning står djurens välbefinnande i fokus. Bonden får inte utsätta dem för stress, trängsel eller förhållanden som hämmar deras naturliga beteenden eller ge dem antibiotika och mediciner i onödan. Vidare ska de utfodras med växter, grödor och hö från den egna gården istället för industriellt framställt foder. De KRAV-godkända grisarna bökar ute året om, till skillnad från konventionellt hållna slaktsvin. Korna får vara för sig själva när de kalvar och efter födseln får kalvarna ha en nära kontakt med modern och riktig mjölk. För att ägg ska kunna godkännas krävs det att hönorna får ekologiskt grovfoder, tillgång till dagsljus och möjlighet att gå fritt ute på somrarna och picka. De ska även ha tillgång till sandbad, sittpinnar och rede att lägga äggen i. Under de kallare årstiderna inomhus får det finnas högst 7 höns per kvadratmeter.

Inte heller några genmodifierade organismer (GMO) får användas i något led av den ekologiska produktionen, något som KRAV kräver intyg på.[/column-half-1]

[column-half-2]Certifieringsprocessen

För att en producent ska få använda sig av KRAV-märket måste denne först anmäla produktionen till KRAV. Därefter besöks gården av en KRAV-kontrollant som har med sig en 100 sidor tjock regelbok och påpekar de brister i produktionen som måste rättas till. Det som kontrollanten främst undersöker vid sina besök är själva produktionsmetoderna, t.ex. gödsel och utsäde, men hon eller han kan även begära in fakturor och bokföring för att försäkra sig om att det är naturgödsel som använts. Sedan kontrolleras det att djuren hålls friska och välnärda, att fodret är ekologiskt och åtminstone till hälften från den egna gården. Efter genomgången får producenten i uppgift att rätta till de eventuella bristerna lagom till ett återbesök av KRAV-kontrollanten. När denne väl godkänt hela produktionsprocessen inträder en två år lång karensperiod. Under karenstiden får inga produkter från gården märkas med KRAV. Foder som odlas under denna tiden får inte ges till KRAV-djur. Producenten måste driva sin verksamhet helt ekologisk under den här perioden, innan denne kan börja använda sig av KRAV-märkningen. KRAV gör kontrollbesök ett par gånger om året och kan genomföra dessa helt utan förvarning. Skulle det visa sig att producenten inte har följt KRAV:s regler, kan denne få en tillsägelse, bli tvungen att betala en straffavgift eller i värsta fall bli avstängd med omedelbar verkan.

Vid produktion av livsmedel som innehåller flera ingredienser, kräver KRAV två saker: dels att receptet är KRAV-godkänt och inte innehåller onödiga tillsatser, som konserverings- eller färgämnen. För det andra ska ingredienserna i sig vara odlade eller framställda enligt KRAV:s regler. När det gäller importerade ekoprodukter kan KRAV utföra kontroller även om produktionen sker i ett annat land. Alternativt ska producenten vara certifierad av en internationellt godkänd kontrollorganisation, exempelvis IFOAM. Därefter begär KRAV in alla relevanta handlingar och fattar beslut om en återcertifiering.

Varför kostar KRAV-märkningen?

För att ha råd att genomföra certifieringsarbetet måste KRAV ta ut en årlig avgift, som för närvarande betalas av producenten själv. Det kan finnas producenter som egentligen uppfyller alla KRAV:s regler, men som inte anser sig inte ha råd med certifieringsavgifterna. I Danmark betalar staten alla kostnader för certifiering och vi önskar oss ett liknande system i Sverige. Eftersom producenten själv betalar certificeringen och alla tillsynsavgifter blir priset på Krav-märkta produkter något dyrare.

Läs mer på KRAV.se[/column-half-2]