Hållbarhet & Biologisk mångfald hos oss

I en del av vår äppelodling har vi anlagt en mer hållbar odling enligt de tankar som finns inom permakultur. Vi kallar det ofta biologisk mångfald andra kallar det agroforesty eller permaodling. Kärt barn har många namn. Det handlar om ett samarbete med naturen som gynnar den biologiska mångfalden helt enkelt.

Ordet permakultur är skapat av permanent agrikultur och betyder i princip hållbart jordbruk även om permakulturen har spritt sig även till andra aktiviteter så som att bygga närverk, fånga och lagra energi.

En del av odlingen har vi anlagt efter permakulturella principer. Våra tankar med permaodlingen är att vi främst vill samarbeta med naturen. Vi ser insekter, mikrolivet i jorden, de olika sorters växter och djur som finns i just vår närhet som viktiga samarbetspartners.

Det finns tre principer som är grunden till permakultur:

  • Omsorg om jorden
  • Omsorg om människor
  • Rättvis fördelning

I permaodlingen har man den vilda naturen som förebild, där naturen sköter sig själv. Där växer växten där den trivs bäst, skuggväxter växer i skuggan, soldyrkande växter växer på de mest solbelysta platserna.

I naturen ser vi aldrig någon bar jord och i naturen är kretsloppet slutet. Dött organiskt material bryts ner av mikroorganismer och blir till näring och jord. I naturen ser vi även växter i alla höjder. Att efterlikna naturen genom att plantera fruktträd, bärbuskar och örter tillsammans får man ett system som samspelar och blir självgående. I vår odling har vi flera olika fruktträd, buskar och andra träd. Vi har flera olika produkter som växer på samma yta. Växterna samverkar och hjälper varandra som i den vilda naturen. Vi skapar avstånd mellan äppelträden och i mellanrummen växter andra träd och buskar. Detta gör att skadeinsekterna har svårare att sprida sig eftersom de är specialiserade på sin favoritgröda och att det står andra träd och buskar ”i vägen” för dem gör det svårare att nå samma sorts träd eller buske.

I raderna mellan trädraderna växer gräs, ogräs och blommor, detta kan se lite vilt och vanskött ut jämfört med de odlingar som besprutar marken under träden där jorden är bar och död.

Vi värdesätter mångfalden och och det gör också att vi har längre odlingssäsong och kan erbjuda fler produkter.

Hållbarhet för oss

Regeringen uttrycker hållbarhet så här; ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Vår tolkning är att hållbarhet är verkligen att vi vill att alla ska kunna äta god näringsrik mat, producerat på det miljömässigt bästa sätt, som lämnar så små avtryck det går till nästa generation. Av hållbarhetens tre ben är det det sista miljömässiga benet som ligger oss varmast om hjärtat.