Nu blir vi större

I januari skrev vi på arrendet på marken tillhörande Hassla gård, Maglehem.

Där kommer vi att odla främst klöver och baljväxter under omställningsåren tills den är ekologiskt certifierad. Marken på Hassla håller nu på att läggas om till ekologisk och om två år kommer den att vara KRAV-certifierad. När man lägger om från konventionell odling till ekologisk tar det två år innan man får sälja grödorna som ekologiska. Under de två åren odlas allt ekologiskt, men får inte säljas som det. Under denna tid är det mest klövervallar  och olika gröngödslings grödor som odlas så att man ska få bästa möjliga förutsättningar. När det är möjligt att sälja grödor som ekologiska kommer vi att ha en växtföljd med mycket grönsaker och jordgubbar. Vi tycker det är viktigt att producera så mycket frukt och grönsaker som möjligt eftersom efterfrågan är stor och det ofta få importeras stora mängder ekologisk frukt och grönsaker när inte våra räcker för den mer och mer hälsomedvetna allmänheten.

När man ställer om 60 ha åkermark så skulle det om man odlade havre på hela arealen innebära att 55000 människor skulle kunna byta från konventionell havregryn till KRAV-certifierad.

Att det vi odlar ska vara ekologiskt är viktigt för oss. Vi vill samarbeta med naturen och vill att jorden ska myllra av liv och att växterna ska växa av naturliga näringsämnen och en levande mikroorganismer. Vi vill gynna de viktiga nyttoinsekterna så som nyckelpigor, rotkvalster, vilda bin och humlor så mycket det går.

Forskning visar att flest naturliga fiender och pollinerare finns i varierade jordbrukslandskap med mindre fält, öppna diken och bryn. Där finns olika sorters vegetation: träd, buskar, högt gräs och en mångfald av blommor som ger skydd, föda och övervintringsplatser. Insektshotell för dessa ska vi bygga, för att verkligen gynna dem, och sätta ut där vi tänker ha jordgubbsodling.
Blomsterremsor och fångsgrödor ska också sås runt fälten som ger föda och boplatser till nyttodjuren. Det går ut på att öka mängden blommor i och kring fälten, att förlänga blomningsperioden och de blommande växterna lockar också nyttodjuren och får dem att föröka sig.

Att det ekologiska jordbruket har en mindre klimatpåverkan än det konventionella är också viktigt för oss . Den allra största delen beror det på att vi inte använder konstgödsel eller besprutningsinsattser i ekologisk produktion.

I ekologisk odling är det solen som driver tillverkningen av tex. kvävegödsel. När vi odlar baljväxter så som klöver, ärter och bönor som kan binda luftens kväve med hjälp av bakterier som lever på deras rötter tillför vi kväve till marken. Bakterierna omvandlar kvävet till en kväveform som växterna sedan kan ta upp. Baljväxter ska odlas med jämna mellanrum i en växtföljd. När man odlar baljväxter som ger både kväve till efterföljande grödor och foder till djuren, vars gödsel sedan gödslar jorden blir kretsloppet mer slutet.

Solen utnyttjar vi så mycket vi kan i och med att vi har våra solceller och solpaneler. Solcellerna producerar elen till gården och bevattningen och solpanelerna värmer vårt varmvatten. Det är också väldigt bra att även på ladorna på Hassla sitter det solceller.

 

f160927_033